Algemene voorwaarden Linda Baart concepts

Artikel 1 Inleiding

1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Linda Baart concepts bedoeld.

Definities:

– Linda Baart concepts: De eenmanszaak Linda Baart concepts als opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55801382, mede handelend onder de namen Astronaut Communicatie, Astronaut Boeken, Colourful Life boeken en Taste of Life boeken.

– Diensten en Producten: Alle diensten en producten die kunnen worden afgenomen bij Linda Baart concepts, zoals, maar niet beperkt tot online- en offline-coach programma’s, events, live bijeenkomsten, uitgeverij en boeken.

– Schriftelijk: Zowel schriftelijk als per e-mail.

Contactgegevens:

Bezoekadres: Baron van Ghentlaan 23, Voorschoten.

E-mail: info@lindabaartconcepts.nl


Artikel 2 Werkingssfeer

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle projectvoorstellen, aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met mij.

2.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van jou zijn niet van toepassing.

2.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door mij zijn aanvaard.

Die aanvaarding kan niet worden afgeleid uit het onbesproken laten door mij van een eventuele van toepassing verklaring van algemene voorwaarden door jou. Een eventuele afwijking geldt dan ook alleen voor het betreffende geval, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

2.4 Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen mij en jou, word je geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten overeenkomsten.

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij verlenging(en) van aanbiedingen en overeenkomsten met mij.

2.6 Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de kosten van het drukken van boeken, die producten en diensten vallen onder de algemene voorwaarden van Uitgeverijen Linda Baart concepts, waarvoor separate projectvoorstellen en algemene voorwaarden worden overeengekomen.


Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 Mijn diensten zijn alleen bedoeld voor ondernemers, het is daarom niet mogelijk deze af te nemen indien je nog geen ondernemer bent. Wel kan het zijn dat je middels mijn diensten de stap naar het ondernemerschap zet. Bij de start van het afnemen van de dienst, dien je ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel. Je verklaart middels het aangaan van een overeenkomst met mij dat je aan voorgaande voorwaarden voldoet.

3.2 Alle aanbiedingen van mij zijn vrijblijvend, niet bindend en niet leidend tot verplichte exclusiviteit (over en weer), tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding is medegedeeld en daarbij tevens een termijn voor aanvaarding is vermeld.

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4 Door mij gedane mondelinge toezeggingen zijn pas verbindend zodra schriftelijk bevestigd.

3.5 Overeenkomsten, opdrachten en wijzigingen daarvan komen pas tot stand op het moment dat ik deze schriftelijk heb geaccepteerd, dan wel op het moment dat ik feitelijk een begin van uitvoering heb gemaakt.

3.6 Jij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ik aangeef dat deze noodzakelijk zijn of waarvan jij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat

deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan mij worden verstrekt.

3.7 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan mij zijn verstrekt, heb ik het recht de uitvoering van de

overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan jou in rekening te brengen.

3.8 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan ik de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende

fase behoren opschorten totdat jij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk hebt goedgekeurd.

3.9 Indien meerwerk ontstaat, zonder dat dat apart schriftelijk is overeengekomen, mag ik naar redelijkheid kosten in rekening brengen die aansluiten bij bepalingen die wel zijn overeengekomen.


Artikel 4 Inschakeling van derden

4.1 Indien en voor zover vereist voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heb ik het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten

door derden. Ik ben, behoudens in het geval vanuit mijn kant sprake is van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze

derden.

4.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van mijn overeenkomst met jou willen beperken, ga ik er vanuit en bevestig

ik zo nodig bij deze dat alle overeenkomsten tussen jou en mij de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens

jou te aanvaarden.


Artikel 5 Bijzondere voorwaarden online/offline coach programma’s

5.1 In mijn programma deel ik mijn kennis, ervaring en tools om succesvol een boek te schrijven en uit te geven. Zelf moet je naast het volgen van

het programma voldoende tijd reserveren voor het schrijfwerk en marketing van je boek. Het succes van jouw boek is grotendeels afhankelijk van je

eigen inspanningen. Ik kan niet garanderen dat jouw boek een succes wordt en hoge verkoopcijfers realiseert. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste

handvatten hebt om een succesvol boek te realiseren en sta ik binnen de grenzen van het programma voor je klaar. Afgesproken termijnen, ook in projectvoorstellen, zijn, juist omdat ze afhangen van jouw inspanningen en andere, door mij niet beïnvloedbare factoren, altijd indicatief. De ondersteuning en advisering die ik bied, is afhankelijk van welk pakket je hebt aangeschaft en de ondersteuning staat omschreven op mijn website. De eindtermijn van een Extra pakket en van een VIP pakket wordt per e-mail aan je bekend gemaakt.

5.2 Coaching gesprekken die onderdeel zijn van een online programma dienen minimaal 24 uur van te voren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de duur van het programma plaatsvinden. Ik kan helaas niet garanderen dat er ruimte in de agenda’s van mij of de coaches binnen het bedrijf is, om een gesprek in te halen. Dit kan dus betekenen dat het coaching gesprek alsnog komt te vervallen. Als het gesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt het coaching gesprek direct en kan het dus niet ingehaald worden.

Materialen en licenties

5.3 Alle online materialen zijn een jaar lang toegankelijk voor je. Wanneer er omstandigheden zijn waarin ik je dit niet kan garanderen, geef ik je de mogelijkheid om alle materialen te downloaden. Mocht dit aan de orde zijn, dan deel ik je dit mede via het laatst bij ons door jou bekend gemaakte e-mailadres.

5.4 Het kan zijn dat ik materialen, apps of plug-ins van derden aanbeveel en/of dat ik je materialen, apps of plugins laat gebruiken. Ik treed voor die materialen, apps of plug-ins altijd op als bemiddelende partij en ben daarom nooit partij in de overeenkomst tussen jou en de aanbieders van de apps of plug-ins. De algemene voorwaarden van de aanbieders van de apps of plug-ins zijn van toepassing op het gebruik van de apps of plug-ins. Ik raad je aan deze algemene voorwaarden goed door te lezen. De aanbieders van de apps of plugins kunnen na een jaar kosten voor het gebruik van deze plug-ins bij je in rekening gaan brengen.

5.5 Ik hou het recht voor om extra kosten in rekening te brengen voor ondersteuning bij het installeren of gebruik van de materialen, apps of plug-ins. Dit zal ik altijd van tevoren aan je kenbaar maken.

Niet goed, geld terug garantie/proefperiode

5.6 Ik vind het belangrijk dat jij tevreden bent, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie. Je kan uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van het Programma je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kan door een mail te sturen aan info@lindabaartconcepts.nl. Indien je al betalingen hebt

gedaan, dan zal het geld zo spoedig mogelijk worden gerestitueerd. Wel dien je al het ontvangen cursusmateriaal in te leveren en vervallen eventueel

licenties op de door mij verstrekte programma’s en tools.

5.7 Na de in het vorige lid genoemde termijn is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige

deelnemersgeld betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk

is.


Artikel 6 Bijzondere voorwaarden coaching

6.1 De overeenkomst houdt voor mij een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in. Ik zal mij inspannen om een positief resultaat te

bereiken, maar kan niet garanderen dat dit resultaat zal worden bereikt. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld

zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam coach en adviseur verwacht mag worden.

6.2 Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Als de afspraak

later dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd dan breng ik hiervoor kosten bij je in rekening.


Artikel 7 Bijzondere voorwaarden events en live bijeenkomsten

Toegangskaart

7.1 Wanneer je wil deelnemen aan een event, dien je middels de door mij voorgeschreven wijze een toegangskaart aan te schaffen. Enkel toegangskaarten die zijn aangeschaft bij mij of door mij ingeschakelde of erkende voorverkoopbureaus worden door mij als geldig erkend. Jij staat in

voor de juistheid van de bij de aankoop van de toegangskaart verstrekte gegevens, eventuele onjuiste gegevens komen voor jouw eigen rekening en

risico.

Toegang en verblijf

7.2 Je bent gehouden de toegangskaart gedurende het gehele event en/of de live bijeenkomst bij je te dragen en op eerste verzoek aan mij, of door mij

ingeschakelde derden, te tonen.

7.3 Gedurende je verblijf op de locatie van het event en/of de live bijeenkomst dien je je te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts ben je gehouden je te gedragen conform de door mij of locatie eventueel gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het betreffende event en/of de live bijeenkomst. Je bent in dit verband tevens verplicht de door mij, of door mij ingeschakelde derden, gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.

7.4 Ik ben gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, jou de toegang tot de locatie te weigeren of van de locatie te (doen) verwijderen indien je je

niet gedraagt conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel dan wel indien mij dit anderszins noodzakelijk acht ter handhaving van de rust

en orde tijdens het event en/of de live bijeenkomst. Je hebt in dat geval geen recht op restitutie.

Annulering en restitutie

7.5 In afwijking van artikel 7.6 en 7.7 geldt in geval van live bijeenkomsten het volgende. Je kan tot 10 dagen voor de bijeenkomst kosteloos annuleren. Daarna betaal je bij annulering of het niet op komen dagen een no-show-fee van € 49,00 incl. btw.

7.6 Eenmaal gekochte toegangskaarten worden niet door mij teruggenomen en kunnen niet worden geruild. Evenmin vindt restitutie van het aankoopbedrag of reserveringskosten plaats.

7.7 Indien je niet kan deelnemen aan het event en/of de live bijeenkomst is het in bepaalde gevallen toegestaan je kosteloos te laten vervangen door

een ander, je dient hierover per e-mail contact met mij op te nemen en vooraf goedkeuring te krijgen.

7.8 Indien het event door mij wordt geannuleerd of verschoven naar een andere datum of locatie, zal ik uitsluitend verplicht zijn het tarief te

restitueren welke vermeld staat op de toegangskaart, ongeacht welke prijs voor de toegangskaart is betaald.

7.9 Restitutie vindt slechts plaats na overhandiging van een geldige toegangskaart voor het betreffende event binnen 14 (veertien) dagen na

bekendmaking van de verplaatsing dan wel annulering.

7.10 Het restitutieverzoek zoals beschreven in 7.9 wordt gemaild naar mij en zal binnen 5 (vijf) werkdagen worden beantwoord.

7.11 Servicekosten of overige schade wordt niet vergoed. Evenmin kan aanspraak worden gemaakt op (vervangende) toegang tot een ander event.

Intellectuele eigendomsrechten

7.12 Ik ben gerechtigd foto- en/of filmopnamen te maken van het event en/of de live bijeenkomst en de aldaar aanwezige personen voor mijn

marketingdoeleinden. Belanghebbenden dienen de openbaarmaking van de opnamen te gedogen. Ikzelf noch de eventuele derde aan wie ik toestemming heb gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan jou enige vergoeding verschuldigd.

Aansprakelijkheid

7.13 Indien ik dit om enigerlei reden wenselijk acht, dan wel in geval van overmacht, ben ik gerechtigd het event en/of de live bijeenkomst te

verschuiven naar een andere datum of locatie dan wel het event en/of de live bijeenkomst in zijn geheel te annuleren, zonder aansprakelijk te zijn

voor enige door jou ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade.

7.14 Het betreden van de Locatie en het bijwonen van het event en/of de live bijeenkomst geschiedt door jou op eigen risico. Ik ben niet

aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door jou.

7.15 Jij bent aansprakelijk voor en dient je adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van jou

wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke wijze ook door jouw goederen wordt veroorzaakt.


Artikel 8 Bijzondere voorwaarden uitgeven boek

Voor het uitgeven van een boek/boeken verstrek ik je andere, aparte algemene voorwaarden.


Artikel 9 Opschorting en ontbinding

9.1 Ik ben bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

9.2 Voorts ben ik bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de

overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden

verwacht.

9.3 Ik ben bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien jij de verplichtingen uit de

overeenkomst niet nakomt dan wel indien mij na het sluiten van de overeenkomst ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te

vrezen dat jij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat jij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal

nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

9.4 In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet

binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van jou, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor jij niet langer vrijelijk over jouw

vermogen kan beschikken, staat het mij vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van mijn kant

tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

9.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van mij op jou onmiddellijk opeisbaar. Indien ik de nakoming van de verplichtingen

opschort, behoud ik mijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.


Artikel 10 Prijzen en betalingsvoorwaarden

10.1 De prijzen van mijn programma’s staan op de website van www.lindabaartconcepts.nl. Deze prijzen zijn altijd exclusief btw.

10.2 Betaling kan ineens of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het

programma de verplichting tot betaling bestaan net zolang tot het volledige bedrag is voldaan.

10.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling aan mij te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum door overboeking van het bedrag op mijn IBAN zoals staat vermeld op de factuur.

10.4 Betaling dient te geschieden zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijk toerekenbare tekortkomingen

en zonder dat jij via beslag onder jezelf of anderszins jouw betalingsverplichting mag blokkeren.

10.5 Bij een betalingsachterstand ontvang je een herinnering waarin staat vermeld dat er bij niet tijdige betaling administratiekosten worden

doorberekend. Indien na de aanmaning niet tot betaling is overgegaan worden de administratiekosten verhoogd bij ingebrekestelling. Ook wordt

aangekondigd dat bij ingebrekestelling de toegang tot het programma en de community ontzegd wordt, event en/of de live bijeenkomsten, afspraken voor coaching gesprekken, trainingsdagen, online sessies worden opgeschort. Heeft er daarna geen betaling plaatsgevonden, dan wordt de vordering

overgedragen aan het Centraal Invorderings Bureau (CIB).

10.6 Indien niet tijdig is betaald, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de eerste dag na verstrijken van die gestelde termijn. Verzuim

treedt in zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is. In dat geval ben je over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1,5%

per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.

10.7 Indien ik maatregelen moet nemen ter incasso van mijn vordering, ben je gehouden om aan mij alle daadwerkelijk bij die incasso gemaakte kosten te vergoeden, waaronder begrepen de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand (ongeacht een eventuele proceskostenveroordeling) en andere ingeschakelde derden. De opgave van mij van die kosten strekt tot dwingend bewijs daarvan (behoudens tegenbewijs). De incassokosten bedragen te allen tijde minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 500,00.

10.8 Reclames omtrent een factuur en klachten als bedoeld in artikel 6:89 BW dienen binnen 1 (een) week na dagtekening van de factuur schriftelijk

bij mij te zijn ingediend, bij gebreke waarvan jij je rechten ter zake hebt verwerkt. Een reclame of een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.

10.9 Indien je in gebreke bent met de nakoming van een of meer van jouw verplichtingen (ongeacht of er sprake is van een reclame als hiervoor

bedoeld) dan zijn de verplichtingen van mij automatisch opgeschort totdat het verschuldigde (met inbegrip van alle kosten) is voldaan en kan ik

volledige betaling verlangen van jou.

10.10 Je dient te allen tijde op mijn eerste verzoek adequate zekerheid te stellen voor al hetgeen ik reeds opeisbaar te vorderen heb en zal

verkrijgen uit hoofde van de overeenkomst.

10.11 Indien de overeenkomst is aangegaan met meer dan één persoon, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, zijn alle personen

hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.


Artikel 11 Overmacht

11.1 Ik ben niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien ik daartoe gehinderd word als gevolg van een omstandigheid die niet is te

wijten aan mijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor mijn rekening komt.

11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ik niet in staat ben mijn verplichtingen na te komen. Zoals stroom- of internetstoring, terrorisme, extreme file, een verkeersongeluk, extreme weersomstandigheden. Ik heb ook het recht mij op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ik mijn verbintenis had moeten nakomen.

11.3 Ik kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer

duurt dan 2 maanden, dan is ieder van ons gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.

11.4 Voor zover ik ten tijde van het intreden van overmacht mijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk ben nagekomen of

deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, ben ik gerechtigd om het reeds

nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte te factureren.


Artikel 12 Intellectueel eigendom/gebruik materialen 

12.1 Op de teksten en materialen behorende bij mijn diensten bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na de afname van mijn diensten

mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

12.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk

toestemming voor gegeven heb.

12.3 De intellectuele eigendomsrechten van jouw programma blijven natuurlijk volledig van jou.

12.4 Bij overtreding van dit artikel ben je mij een direct opeisbare boete van € 5.000,00 verschuldigd voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor

iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd mijn recht om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede

onverminderd al mijn overige rechten.

12.5 Voor de intellectuele eigendomsrechten rondom boeken  gelden de bepalingen uit de apart voor het uitgeven van boeken verstrekte algemene voorwaarden.


Artikel 13 Klachten

13.1 Mocht je ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te

sturen. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om

deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

13.2 Klachten moet je binnen 14 (veertien) dagen na het volgen van een bepaald programmaonderdeel/na de constatering ervan aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

13.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling van het overeengekomen en geleverde gewoon bestaan.


Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Ik ben niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige

gegevens. 

14.2 Ik ben niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voortvloeiende schade, indien die opschorting het

gevolg is van het verzuim om tot tijdige betaling van mijn facturen over te gaan.

14.3 Ik ben niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade,

gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden. Jij vrijwaart mij voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij

derden.

14.4 Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst, door derden verrichte werkzaamheden. De

werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

14.5 Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.

14.6 Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van jouw handelen of nalaten, bijvoorbeeld voor het al dan niet slagen van een project, het al dan niet slagen van het uitgeven of verkopen van een boek of programma.

14.5 Iedere aansprakelijkheid van mij voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad,

of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die

overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw. 

14.6 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop jij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon

zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van mij voor die schade.

14.7 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik in staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.


Artikel 15 Geheimhouding en persoonsgegevens

15.1 Jij en ik zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van onze overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15.2 Indien ik op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden ben vertrouwelijke informatie aan door de wet of de

bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en ik mij ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter

erkend of toegestaan recht van verschoning, ben ik niet gehouden tot schadetarief of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot

ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.

15.3 Ik neem jouw privacy serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik hou mij aan de Wet

Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel is te vinden in mijn Privacyverklaring.


Artikel 16 Geschillen en toepasselijk recht

16.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter

voorleggen.

16.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter te Den Haag.

16.3 Op alle overeenkomsten tussen jou en mij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 17 Slotbepalingen

17.1 Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.

17.2 Tezamen met de bevestigingsmail vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen jou en mij. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te

vervallen.

17.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het

overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

17.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen jou en mij een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan is het bepaald in 17.3 overeenkomstig van toepassing.

17.5 Indien ik niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlang, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of

dat ik in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

17.6 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Ik zal de

gewijzigde voorwaarden tijdig per e-mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je inwerking zodra je de 

wijziging hebt ontvangen.

17.7 De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is kenbaar via www.lindabaartconcepts.nl en kan op jouw verzoek per post of e-mail worden toegestuurd.